Zasebni kapital

Zanesljiva pot do cilja

Private Equity oz. zasebni kapital velja za filozofijo, brez katere bi bila zgodovina prikrajšana za številne znane inovatorje in raziskovalce. V zadnjih letih, še posebej pa po letu 2008, panoga beleži močno in stabilno rast; sredstva v upravljanju so v letu 2013 presegla 3.200 milijard ameriških dolarjev. V času globalnih finančnih kriz, v kakršnem živimo tudi danes, pridobiva zasebni kapital nov pomen.POMEN

Zasebni kapital je prevod anglosaksonskega izraza private equity in pomeni zasebni lastniški kapital. Zasebni, ker se z njim ne trguje na borzi, in lastniški, ker ne gre za standardno financiranje s tujim kapitalom v obliki bančnih posojil.POSLANSTVO

Osnovno poslanstvo skladov zasebnega kapitala je: investirati v podjetje, mu v nekaj letih s trdim delom povečati vrednost in ga prodati kupcu, ki ceni ustvarjeno trajno vrednost. Sklad ob naložbi običajno pridobi najmanj kontrolni delež podjetja, pogosto pa prevzame tudi celotno podjetje (odvisno od naložbene strategije). Tako ima ključno vlogo pri razvoju podjetja. Glavnina donosa sklada zasebnega kapitala pa je ustvarjena s strateškimi in operativnimi izboljšavami poslovanja ciljnega podjetja.KDO SO VLAGATELJI

Najpogostejši vlagatelji v tovrstne naložbe so pokojninske blagajne, nacionalni skladi, univerze ter tudi skladi skladov. Sklade upravljajo družbe za upravljanje, ki jih sestavljajo profesionalni upravljavci: to so predvsem izkušeni podjetniki, vrhunski managerji, bankirji in svetovalci.DONOS NALOŽBE

Zasebni kapital je eden od najdonosnejših naložbenih razredov. Donosi so povprečno letno za od 3 do 7 odstotnih točk višji od donosov delniških trgov. V nasprotju z drugimi naložbenimi oblikami ima prednost, saj sklad zasebnega kapitala aktivno poseže v razvoj podjetja in ima tako veliko večji vpliv na poslovanje in uspeh podjetja kot npr. delniški vzajemni sklad.VARNOST

Naložba private equity vlagateljem po eni strani ponuja možnost vlaganja neodvisno od nihanj kapitalskih trgov, po drugi strani pa se jim ponuja priložnost za nadpovprečne donose. Upravljanje je nadzorovano s strani revizijskih hiš in fiduciarnih družb, ki skrbijo, da se upravljavec sklada drži prospekta in zakonodaje.

ali preberite